Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số...
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG
     Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài đòi hỏi doanh nghiệp ấy...
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022 Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022
Nhằm đảm bảo công bằng trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong...
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!