Quyết định Về việc phê duyệt hủy thông báo mời thầu số 20211256287 - 00 gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang

Tin liên quan
Quyết định Về việc phê duyệt hủy thông báo mời thầu số 20211256287 - 00 gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    19/01/2022
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    19/01/2022
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: bảo hiểm công trình thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Gian    04/01/2022
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Quyết định Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    15/12/2021
Quyết định Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm thiết bị thuộc công trình: Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2)    15/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2021”    08/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng và mua sắm thiết bị dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    08/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thử tĩnh cọc thuộc dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    08/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng và mua sắm thiết bị dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang    08/12/2021