Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)

Kết quả nghiên cứu đề tài: Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)

Ngày 16/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 2561/QĐ-UBND Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: đề tài Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020).

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Nguyễn Ngọc Trầm.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyTiền Giang.

Mục tiêu đề tài: Thu thập, hệ thống tư liệu, biên soạn Lịch sử Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1930 – 2020; Đúc kết những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo, phương châm chỉ đạo thực hiện chính sách Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong kháng chiến, trong khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh và trong công cuộc đổi mới; Giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, bổ sung tư liệu cho lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Kết quả, trong Báo cáo khoa học trình bày đầy đủ Lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng phù hợp theo tiến trình lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, gồm các giai đoạn: Sự ra đời và lãnh đạo công tác kiểm tra Đảng phục vụ đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945); Công tác kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công trong công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Công tác Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ Tho trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); Công tác Kiểm tra Đảng trong khắc phục hậu quả chiến tranh; ổn định đời sống nhân dân, từng bước xây dựng kinh tế - xã hội mới (5/1975-10/1986); Công tác Kiểm tra Đảng trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (11/1986-12/2020).

Trong Phần Tổng luận, nêu được 5 vấn đề: Đảng bộ tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; Công tác Kiểm tra Đảng luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định của Điều lệ Đảng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; Cán bộ, Đảng viên Kiểm tra Đảng tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng và tận tụy với nhiệm vụ được giao; Cán bộ, Đảng viên Kiểm tra Đảng trung thực, khách quan trong công tác Kiểm tra, xử lý kỷ luật, liêm khiết, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao để mưu cầu lợi ích riêng; Cán bộ, Đảng viên Kiểm tra Đảng đoàn kết đấu tranh xây dựng nội bộ.

Báo cáo Lịch sử Kiểm tra đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020) có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn. - Giá trị khoa học và thực tiễn của các kết quả thực hiện: 1) Góp phần làm phong phú thêm truyền thống anh hùng của vùng đất và con người Tiền Giang trong đấu tranh giành độc lập, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, giúp cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang có cơ sở kế thừa, vận dụng kinh nghiệm của cha anh vào công cuộc xây dựng, phát triển ngành, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2) Giáo dục đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh được các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền. 3) Làm tư liệu nghiên cứu, tham khảo cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

CN. Đồng Hữu Tế Thế


Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021