Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
02/11/2020

Tin liên quan
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 - 2024    09/03/2023
Hướng dẫn Định hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ năm 2023 - 2024    21/02/2023
Biên bản Kết thúc việc Niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    21/02/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Thông báo về việc đánh giá Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước    08/02/2023
Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022    13/01/2023
Thông báo về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) phiên bản 2023.01    10/01/2023
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở    31/12/2022
Triển khai Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    28/12/2022
Tài liệu tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023    26/12/2022

Văn bản mới Văn bản mới

 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định số 202/QĐ-SKH&CN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao Danh mục vị trí việc làm cho các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết