Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm
11/05/2020

     Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 – 2020 nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

     Để giúp địa phương xác định rõ các nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký khi tham gia sản phẩm OCOP theo quy định tại Khoản 3, Phụ lục II Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Nội dung của bộ tiêu chí góp phần nâng cao năng suất, thương hiệu các sản phẩm mang nét đặc trưng của địa phương.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế và Sở Công Thương tổ chức tập huấn "Hướng dẫn nội dung, hồ sơ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP" từ ngày 20/02/2020 đến ngày 04/3/2020. Qua đó, giúp địa phương xem xét, rà soát và định hướng các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế phát triển bền vững hiện có trên địa bàn, cụ thể hóa số lượng sản phẩm chủ lực đưa vào Chương trình OCOP năm 2020 và các năm tiếp theo; đồng thời, giúp cơ quan quản lý có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về những thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, chế biến, bảo quản nhằm làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tham gia lớp tập huấn có các công chức phụ trách Chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và chủ thể sản xuất tại địa phương như doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh,...

     Nội dung của buổi tập huấn gồm:

     - Triển khai các quy định pháp luật có liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm như Giấy đủ điều kiện sản xuất, xây dựng và công bố chất lượng sản phẩm.

     - Triển khai các quy định pháp luật về nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi, mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm,...

     - Triển khai các quy định về hỗ trợ và lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 như tham gia áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

     - Trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp, với các cơ sở sản xuất, kinh doanh về mục đích, lợi ích của việc tham gia Chương trình OCOP.

     Bên cạnh việc hướng dẫn các tiêu chí thuộc lĩnh vực được giao theo chức năng, nhiệm vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn đặc biệt quan tâm đến hướng dẫn các vấn đề như:

     - Công tác tuyên truyền về lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, SA 8000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025,...;

     - Xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng như: GMP, 5S, Kaizen, QCC, Lean, tham gia các Giải thưởng Chất lượng Quốc gia,…;

     - Giới thiệu về các chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ 20 - 30 triệu đồng hoặc không quá 50% giá trị hợp đồng chi phí tư vấn xây dựng cho 01 hệ thống/mô hình/công cụ,... nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới, tự hoàn thiện mình, hạn chế các rủi ro, sai sót không đáng có trong sản xuất để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm, nâng cao trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng.

     Với xu thế kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay, nâng cao năng suất là yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững của doanh nghiệp; Với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, cạnh tranh về giá thì đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tỉnh nhà nói riêng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải tiến năng suất. Do đó, Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020" sẽ là một nhịp cầu giúp cho doanh nghiệp hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG    14/07/2022
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch    13/06/2022
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022    09/06/2022
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang    09/06/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ    22/11/2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết