Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự...
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
a) Chức năng: Chi cục là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở...
Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
a) Chức năng: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị sự...
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học
a) Chức năng: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học là tổ chức khoa học và công nghệ...