Chi tiết tin Chi tiết tin

Thống kê Khoa học và Công nghệ

A. THÔNG TIN THỐNG KÊ VỀ KH&CN (HÀNG NĂM)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

B. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN HÀNG NĂM:

Thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ KH&CN:

- Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): (cập nhật ngày 01/8/2019)

C. CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ  NĂM 2020

- ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCNngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phụ lục

- Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN; Mục tiêu kinh tế - xã hội của hoạt động KH&CN; Dạng hoạt động KH&CN (Tải về)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Tin liên quan
Câu chào    23/05/2022
Thủ tục hành chính    22/04/2022
Thống kê Khoa học và Công nghệ    24/11/2020
Thông tin liên hệ    13/04/2017
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO    17/04/2015
THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    11/02/2015
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)    11/02/2015
Danh sách chuyên đề năm 2009    11/02/2015
VĂN BẢN MỚI