Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực truyến:

Số
TT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ Bưu chính công ích

mức 3

mức 4

Thực hiện

Không thực hiện

1

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

x

 

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

x

 

x

 

3

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

x

 

x

 

4

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

x

 

x

 

5

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

x

 

x

 

6

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

nt

x

 

x

 

7

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

nt

x

 

x

 

8

Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Sở hữu trí tuệ

x

 

x

 

9

Thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

nt

x

 

x

 

10

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

nt

x

 

x

 

11

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

nt

x

 

x

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

nt

x

 

x

 

13

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

nt

x

 

x

 

14

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Khoa học và công nghệ

x

 

x

 

15

Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học  và công nghệ

nt

x

 

x

 

16

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

nt

x

 

x

 

17

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

nt

x

 

x

 

18

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

nt

x

 

x

 

19

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

20

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

21

Mua sáng chế, sáng kiến

nt

x

 

x

 

22

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

nt

x

 

x

 

23

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

nt

x

 

x

 

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

x

 

x

 

25

Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ(trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

nt

x

 

x

 

26

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

nt

x

 

x

 

27

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

28

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

29

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

30

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

31

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

32

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

33

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

34

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

nt

x

 

x

 

35

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

nt

x

 

x

 

36

Xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

nt

x

 

x

 

37

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

nt

x

 

x

 

38

Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

nt

x

 

x

 

39

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Hoạt động khoa học và công nghệ

x

 

x

 

40

Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

nt

x

 

x

 

41

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

nt

x

 

x

 

42

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

nt

x

 

x

 

43

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

nt

x

 

x

 

44

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

x

 

x

 

45

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

nt

x

 

x

 

46

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

x

 

x

 

47

Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

x

 

x

 

48

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

nt

x

 

 

x

49

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

nt

x

 

x

 

50

Công bố sử dụng dấu định lượng

nt

x

 

x

 

51

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

nt

x

 

x

 

52

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh)

nt

x

 

x

 

53

Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

nt

x

 

x

 

54

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

nt

x

 

x

 

55

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

nt

x

 

x

 

56

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh)

nt

x

 

x

 

57

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

nt

x

 

x

 

58

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

nt

x

 

x

 

59

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nt

x

 

x

 

60

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nt

x

 

x

 

61

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

nt

x

 

x

 

62

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

nt

x

 

x

 

63

Cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

nt

x

 

x

 

64

Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

nt

x

 

x

 

2. Phê duyệt các quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với 64 thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang./.

Thanh Thủy- Văn phòng Sở


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!