Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Theo Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang thì tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC

1. Đánh giá tác động TTHC

Trong Quý II năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh không giao cho các đơn vị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC nên không thực hiện đánh giá tác động theo quy định.

2. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào Cổng Dịch vụ công quốc gia

a) Ban hành 12 Quyết định để công bố danh mục 154 TTHC, trong đó: công bố TTHC theo quy định mới là 78 TTHC và bãi bỏ là 76 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

b) Thực hiện cập nhật hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đang rà soát cập nhật và công khai hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Trong Quý II năm 2020, đã cập nhật 12 quyết định để công bố danh mục TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, công khai 78 TTHC, không công khai 76 TTHC.

3. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo là 286.610 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận là 222.605 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 14.577 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 49.428 hồ sơ.

+ Kết quả giải quyết TTHC: số hồ sơ đã giải quyết là 274.007 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 273.140 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 867 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 12.613 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn là 11.467 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn là 1.146 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo là 286.470 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 272.990 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 867 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 12.613 hồ sơ.

4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Trong Quý II năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận và giải quyết 04 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, cụ thể:

- Phản ánh ông Phạm Thanh Vân, ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về lĩnh vực đất đai. Nội dung phản ánh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo quy định (Công văn số 1393/STNMT-VPĐKĐĐ 30/3/2020).

- Phản ánh của ông (bà) Nguyễn Ngọc Thảo về lĩnh vực đất đai tại Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nội dung phản ánh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo quy định (Công văn số 2184/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/5/2020).

- Phản ánh của bà Võ Thị Trang, địa chỉ tại ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo chưa được nhận hỗ trợ cho người bán vé số dạo. Nội dung phản ánh đã được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo giải quyết theo quy định (Báo cáo số 1398/BC-UBND ngày 18/5/2020).

- Phản ánh của ông Nguyễn Quốc Bửu về lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Mỹ Tho. Nội dung phản ánh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo quy định (Công văn số 2626/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 10/6/2020).

5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Ngày 11/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 690/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (02 nhóm và 82 thủ tục).

Hiện nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đang góp ý kết quả rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2020.

6. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Ngày 31/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 4718/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; nội dung kế hoạch có gắn công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nên địa phương không ban hành kế hoạch truyền thông riêng.

Theo đó, ngoài việc niêm yết công khai các quy định về TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã còn thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã các quy định về TTHC, cải cách TTHC; thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về bộ TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia về TTHC.

Trong Quý II năm 2020, có hơn 10 tin, bài đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Báo Ấp Bắc.

7. Về công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Ngày 05/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, công tác của ngành tại các đơn vị, nhắc nhở những hạn chế, sai sót; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thực hiện đúng theo quy định; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị; góp phần đưa công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, nề nếp, hoạt động hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức và cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC đối với công tác kiểm soát TTHC; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

8. Nội dung khác

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1391/UBND-KTTC ngày 31/3/2020 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

- Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2552/VPCP-KSTT và Công văn số 2558/VPCP-KSTT về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời kì phòng, chống dịch COVID-19; về hỗ trợ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1530/UBND-KSTT ngày 08/4/2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, TTHC; thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/4/2020 về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

- Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3196/VPCP-KSTT ngày 22/4/2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2038/UBND-KSTT ngày 07/5/2020 về triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã xác định cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung và quan tâm đẩy mạnh để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân nên đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, trong Quý III, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Tiếp tục vận hành có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang;

- Thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các ngành, các cấp trong tỉnh;

- Tiếp tục góp ý kết quả rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bảo Sơn (VP Sở)


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!