Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030 

Thực hiện Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030;

Ngày 11/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020; Với mục tiêu tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2030. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan với công tác cải cách hành chính; từ đó chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở đã mục tiêu và cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu chủ yếu của 6 nội dung chính:

 - Về cải cách thể chế;

- Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC);

- Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy;

- Cải cách chế độ công vụ;

- Cải cách tài chính công;

 - Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Chi tiết cụ thể trong Kế hoạch 1456/KH-SKH&CN: /documents/73476/34899536/1456-_KH_thuc_hien_CTTT_CCHC_SKHCN_2021-2030_R.pdf/4e8a14bf-1633-40e2-9388-cbf9da7529ea

Văn phòng Sở KH&CN


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!