Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH 02/2022/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau: Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện. Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và Phó Giám đốc (Số lượng Phó Giám đốc do Ủy ban nhân dân quyết định). Các tổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm: - Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học. - Các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.
Đính kèm QUYẾT ĐỊNH 02/2022/QĐ-UBND/documents/73476/38706228/02_2022_qd_20220110043522266260_signed20220110043531_000.00.00.H58.pdf/6aaefff9-63eb-4268-bc32-fb820efb93f2

Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
BỘ MÁY TỔ CHỨC    21/11/2022
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Thông tin lãnh đạo    09/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!