Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Một số đề xuất mới

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo dự thảo, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức theo định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, ngành và lĩnh vực. Đến năm 2030, giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với năm 2017.

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương. Năm 2025, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng bắc, trung, nam; 40% địa phương hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 30 tổ chức nghiên cứu công lập được khu 3 vực, quốc tế xếp hạng. Đến năm 2030, có khoảng 40 tổ chức nghiên cứu công lập được khu vực, quốc tế xếp hạng.

Đầu tư trọng điểm cho một số tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các Bộ, ngành đạt trình độ khu vực và thế giới; xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trở thành nền tảng, trụ cột của nền khoa học và công nghệ Việt Nam; tiếp tục đầu tư đưa lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử trở thành một lĩnh vực có đóng góp có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo vệ môi trường; hình thành các tổ chức khoa học và công nghệ công lập có tính liên ngành, liên vùng, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia.

Năm 2025, đầu tư trọng điểm ít nhất 5 tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia và đạt trình độ khu vực và thế giới. Năm 2030, củng cố hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập là nền tảng, trụ cột của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, trong đó tiếp tục đầu tư cho các tổ chức đã được đầu tư trọng điểm thời kỳ 2021 - 2025 và đầu tư trọng điểm thêm cho 15 tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra các giải pháp như: Giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp về phát triển nhân lực khoa học và công nghệ và cán bộ quản lý khoa học và công nghệ; giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất; giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển; giải pháp về hợp tác quốc tế; giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư; giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch...

Nguồn: baochinhphu.vn


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!