Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SKH&CN ngày 30/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (Chi cục) đã thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 như sau:

- Tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

+ Về công bố, công khai TTHC: Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Chi cục tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

+ Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

++ Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó: hồ sơ mới tiếp nhận: 15 hồ sơ, không có hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua.

++ Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 15 hồ sơ và không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

++ Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: 18/18 TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); trong đó 6/18 TTHC đạt mức độ 4, đạt tỷ lệ 33,33%.

++ Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị: 18/18 TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).

+ Về tiếp nhận và xử lý phản ảnh, kiến nghị về TTHC: không có.

+ Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Chi cục thực hiện rà soát đối với Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. Phương án đơn giản hóa TTHC được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 và báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét.

+ Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

++ Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC: Các văn bản liên quan kiểm soát TTHC, cải cách TTHC được phổ biến thông qua Văn phòng điện tử và thông qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền văn bản hàng tháng của đơn vị.

++ Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC: Chi cục viết 06 tin bài (giới thiệu thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giới thiệu quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia) đăng cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: không có.

+ Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC:

++ Về công tác thanh tra, kiểm tra: số lần thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; hình thức kiểm tra; kết quả kiểm tra: Không có.

++ Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

+ Nội dung khác: Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị: thực hiện Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh, 17 TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 01 TTHC (Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu) không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đánh giá chung: Năm 2020, Chi cục đã kịp thời tham mưu việc công bố TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đồng thời cập nhật nội dung các TTHC phù hợp quy định, niêm yết công khai tại trụ sở của Chi cục. Việc giải quyết TTHC được Chi cục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kết quả giải quyết đúng thời gian quy định. 100% TTHC thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được nâng lên mức độ 3 và 4; và được tổ chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang.

- Phương hướng nhiệm vụ (hoặc các nhiệm vụ trọng tâm) của kỳ tiếp theo:

+ Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang giải quyết TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng khi có phát sinh hồ sơ.

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy định mới để kịp thời cập nhật nội dung các TTHC.

+ Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC khi có quyết định công bố TTHC của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đề xuất và kiến nghị: Chi cục kiến nghị các đơn vị có liên quan: Hoàn thiện chức năng báo qua tin nhắn điện thoại của phần mềm một cửa khi có hồ sơ phát sinh để công chức kịp thời biết có hồ sơ và tránh việc giải quyết trễ hạn; Rà soát, bổ sung tài khoản truy cập phần mềm một cửa cho các công chức chuyên môn của Chi cục./.

Chi cục TCĐLCL

Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!