Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021

Thực hiện Công văn số 5507/UBND-KSTT ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác hoạt động kiểm soát TTHC và tình hình giải quyết TTHC Quý III năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo:

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không có.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do Sở Tư pháp thực hiện việc thẩm định: Không có.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 01 Quyết định (Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang)

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 00

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 63; trong đó số TTHC được công khai: 63.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 63; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 63.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 00; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 00; số TTHC do địa phương quy định: 00.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): 00.

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 01 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân: Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế)..

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 00; số TTHC bãi bỏ: 00; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 01; số TTHC thay thế: 00; số TTHC liên thông: 00; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 00.

- Số tiền tiết kiệm được: không.

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: không.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: không.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 00; số từ kỳ trước chuyển qua: 00; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 00; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 00.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: Không có; trong đó số đã được đăng tải công khai: 00.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: Không có.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 12, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 08 (trực tuyến: 05; trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: 03); số từ kỳ trước chuyển qua: 04.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 12; trong đó, giải quyết trước hạn: 12, đúng hạn: 00, quá hạn: 00; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 07.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 00; trong đó, trong hạn: 00, quá hạn: 00

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị đã được vận hành có hiệu quả, giúp cho việc tra cứu thông tin hồ sơ, tổng hợp, báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện; tuân thủ đúng quy trình từ việc tiếp nhận và giao nhận hồ sơ tới các phòng chuyên môn để giải quyết đến khi trả kết quả cho tổ chức, công dân góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; công chức được nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp, có thái độ nghiêm túc đúng mực, tôn trọng, không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ, thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi của các thủ tục hành chính được công khai bằng văn bản hoặc bằng điện tử.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Sở Khoa học và Công nghệ đã quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến các phòng, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình, làm rõ trách nhiệm của công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Mặt khác, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Văn phòng Sở tập trung rà soát, đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động tin cậy, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được phê duyệt triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm 3 TTHC ở mức độ 3 và 60 TTHC ở mức độ 4). Các phòng, đơn vị trự thuộc đã chỉ đạo công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời về những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Trong quý III năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt văn bản, Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ, của tổ chức và doanh nghiệp; Sở đã đăng 03 bản tin về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Ngoài ra, Sở còn thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của công chức, viên chức để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp tới người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghi ̣về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

+ Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở.

+ Niêm yết mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Không có

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Không

12. Nội dung khác             

- Tình hình thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính:

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch. Ban hành Kế hoạch số 288/KH-SKH&CN ngày 16/3/2021 về việc tổ chức tiếp xúc đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị:

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Trong kỳ báo cáo, có 07 hồ sơ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu chính công ích.

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế- kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Không có.

- Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối:

+ Do có sự thay đổi về cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 960/SKH&CN ngày 27/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để sửa đổi, bổ sung.

+ Phân công công chức chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tại Công văn số 822/SKH&CN-VP ngày 25/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của Sở, ngành, địa phương (Quy chế, Quy trình, Kế hoạch,...):

+ Ban hành Kế hoạch số 73/KH-SKH&CN ngày 18/01/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

+ Ban hành Công văn số 70/SKH&CN-VP ngày 15/01/2021 về việc đăng ký thủ tục hành chính, cần rà soát năm 2021, theo đó có 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân cần rà soát trong năm 2021 - Thủ tục Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) B-BKC- 282498-TT.

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ:

Cử công chức tham gia tập huấn, sử dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh theo Công văn số 1264/STTTT-CNTT&BCVT ngày 13/8/2021 của Sở Thông tin và truyền thông.

- Đánh giá tình hình giải quyết TTHC:

+ Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

Việc giải quyết TTHC được Sở Khoa học và Công nghệ kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kết quả giải quyết đúng thời gian quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo. So sánh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở; trình công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiếm soát TTHC của cơ quan: Hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát TTHC: Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (nếu có).

2. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch.

5. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử./.

Văn phòng Sở KH&CN


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!