Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8

Ngày 28/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 2187/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8. Theo đó, thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 được Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 42/2020/NĐ-CP).  Để triển khai hoạt động cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định pháp luật và giảm thiểu các tồn tại trong việc xử lý thẩm quyền cấp phép, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Sở khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố làm đầu mối tiếp nhận, xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 của tổ chức, cá nhân trên địa bàn và chuyển về Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

- Trường hợp cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển trên đường thủy nội địa) hoặc theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên đường sắt).

- Trường hợp cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Thành phần theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển trên đường thủy nội địa) hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 trên đường sắt).

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có khối lượng hàng hóa nguy hiểm (thuộc danh mục phải lập biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất) tồn trữ trên phương tiện vận chuyển vượt ngưỡng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ thì doanh nghiệp xây dựng biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển theo quy định pháp luật về hóa chất.

Liên quan đến thành phần hồ sơ về vật liệu bao gói, thùng chứa hàng nguy hiểm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thành phần hồ sơ là "Thông tin phản hồi khai báo hóa chất của cơ quan chuyên quản lý hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Công Thương)" hoặc "Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (của Bộ Công Thương)" thì hồ sơ này đã đáp ứng cho thành phần hồ sơ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP.

Nguồn: tbthcm.gov.vn


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!