Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không có.

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không có.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do Sở Tư pháp thực hiện việc thẩm định: Không có.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 02, bao gồm:

+ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (04 thủ tục hành chính).

+ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (03 thủ tục hành chính).

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 00

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 56; trong đó số TTHC được công khai: 56.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 56; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ

quan: 56.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 00; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 00; số TTHC do địa phương quy định: 00.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): 01.

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 00.

 - Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 00; số TTHC bãi bỏ: 00; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 00; số TTHC thay thế: 00; số TTHC liên thông: 00; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 00.

- Số tiền tiết kiệm được: Không.

- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: Không.

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: Không.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 00; số từ kỳ trước chuyển qua: 00; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 00; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 00.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 00; trong đó số đã được đăng tải công khai: 00.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 00.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 18 (trực tuyến: 01; trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: 17); số từ kỳ trước chuyển qua: 02.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 19; trong đó, giải quyết trước hạn: 16, đúng hạn: 3, quá hạn: 00.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01; trong đó, trong hạn: 01, quá hạn: 00.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị đã được vận hành có hiệu quả, giúp cho việc tra cứu thông tin hồ sơ, tổng hợp, báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện; tuân thủ đúng quy trình từ việc tiếp nhận và giao nhận hồ sơ tới các phòng chuyên môn để giải quyết đến khi trả kết quả cho tổ chức, công dân góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; công chức được nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp, có thái độ nghiêm túc đúng mực, tôn trọng, không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ, thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi của các TTHC được công khai bằng văn bản hoặc bằng điện tử.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Sở Khoa học và Công nghệ đã quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến các phòng, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình, làm rõ trách nhiệm của công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Mặt khác, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Văn phòng Sở tập trung rà soát, đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động tin cậy, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được phê duyệt triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bao gồm 56 TTHC ở mức độ 4). Các phòng, đơn vị trực thuộc đã chỉ đạo công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời về những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Trong quý I năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt văn bản, Cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ, của tổ chức và doanh nghiệp; Sở đã đăng 01 bản tin về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Ngoài ra, Sở còn thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác kiểm soát TTHC. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của công chức, viên chức để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp tới người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghi ̣về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

+ Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở.

+ Niêm yết mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:

Không có

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra, kết quả kiểm tra: 00.

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: 00.

12. Nội dung khác:

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC: Không có.

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của bộ, ngành, địa phương (quy chế, kế hoạch…):

+ Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành Kế hoạch số 71/KH-SKH&CN ngày 17/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

+ Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 324/KH-SKH&CN ngày 15/3/2021 về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Ban hành Công văn số 60/SKH&CN-VP ngày 14/01/2022 về việc đăng ký thủ tục hành chính, cần rà soát năm 2022, theo đó có  01 thủ tục thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cần rà soát trong năm 2022 (Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (1.003542)).

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ: Không có.

- Tình hình thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC:

+ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

+ Ban hành Kế hoạch số 324/KH-SKH&CN ngày 15/3/2021 về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị:

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc phê duyệt danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ Tiền Giang. Trong kỳ báo cáo, 00 hồ sơ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu chính công ích.

- Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối:

Phân công công chức chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tại Công văn số 822/SKH&CN-VP ngày 25/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 01/8/2021, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nghỉ thai sản nên Sở Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đánh giá tình hình giải quyết TTHC:

+ Cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

+ Việc giải quyết TTHC được Sở Khoa học và Công nghệ kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kết quả giải quyết đúng thời gian quy định.

- Tình hình thực hiện, kết quả triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021:

+ Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 822/SKH&CN-VP ngày 25/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân công công chức chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/6/2021.

+ Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký thông tin kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Công văn số 681/SKH&CN-VP ngày 02/6/2021.

+ Căn cứ Công văn số 170/STTTT-CNTT&BCVT ngày 16/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 22/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 204/SKH&CN-VP về việc đăng ký nhu cầu trang thiết bị kỹ thuật ứng dụng CNTT để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để thực hiện có hiệu quả hơn công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian tới.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo. So sánh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở; trình công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan: Hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (nếu có).

2. Thực hiện niêm yết công khai TTHC được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch.

5. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (nếu phát hiện có thiếu sót, bất cập): Không có.

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (nếu có vướng mắc): Không có.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; khắc phục những khó khăn, vướng mắc: Không có.

- Nội dung cụ thể khác cần kiến nghị:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp phần mềm một cửa điện tử tích hợp chữ ký số để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp./.

 


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023    24/03/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!