Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Về công bố, công khai TTHC:

Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: số lượng Quyết định công bố, trong đó có bao nhiêu TTHC quy định mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC hủy bỏ, bãi bỏ:

Không có.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): 13, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận: 09; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 04;

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): 11 số hồ sơ đã giải quyết:  (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 09; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 00); số hồ sơ đang giải quyết: 02, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 02; số hồ sơ đã quá hạn: 00.

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Số thủ tục hành chính đã cung cấp trực tuyến mức độ 3: 46 TTHC; mức độ 4: 18 TTHC.

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị:

+ Báo cáo tỉ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa: 100% (64/64).

+ Báo cáo số thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: không có.

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong ký báo cáo: không có.

- Về tình hình, kết quả xử lý: Số phản ánh, kiến nghị đã chuyển xử lý, số phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý: không có.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:

Lập danh mục thủ tục hành chính cần rà soát năm 2020 về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

- Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

Thông qua "Ngày phổ biến văn bản pháp luật" hàng tháng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC như: chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 về quy định tặng cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ".

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

+ Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công và Trang thông tin điện tử của Sở;

+ Bố trí hộp thư góp ý đặt tại Khối Văn phòng Sở;

+ Niêm yết mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có):

Không có.

7. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC:

Không có.

8. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

- Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019:

+ Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các phòng và đơn vị liên quan.

+ Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 13, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận: 09; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 04.

- Tình hình, kết quả đề xuất các TTHC thực hiện liên thông (nếu có): Không có.

9. Nội dung khác:

- Tình hình thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính:

+ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị:

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Trong quý I, có 04 hồ sơ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu chính công ích.

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế- kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội: Không có.

- Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối:

Phân công cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh (gồm Giám đốc Sở và Phó Chánh Văn phòng).

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của Sở, ngành, địa phương (Quy chế, Quy trình, Kế hoạch,...):

+ Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

+ Lập danh mục thủ tục hành chính cần rà soát năm 2020 về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ:

Không có.

- Đánh giá tình hình giải quyết TTHC:

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên Hệ thống phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo. So sánh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiếm soát TTHC của cơ quan: hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát TTHC:

Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO:

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (nếu có).

2. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

4. Rà soát  thủ tục hành chính năm 2020.

Văn phòng Sở


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!