Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Về công bố, công khai TTHC

Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: số lượng Quyết định công bố, trong đó có bao nhiêu TTHC quy định mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC hủy bỏ, bãi bỏ:

Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. Quyết định này thay thế các Thủ tục số 40, 41, 42 Mục III tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (03 TTHC).

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): 22, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận: 09; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 02; số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích): 11.

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): 18 số hồ sơ đã giải quyết:  (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 18; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 00); số hồ sơ đang giải quyết: 04, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 04; số hồ sơ đã quá hạn: 00.

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Số thủ tục hành chính đã cung cấp trực tuyến mức độ 3: 34 TTHC; mức độ 4: 29 TTHC.

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị:

+ Báo cáo tỉ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa: 100% (63/63).

+ Báo cáo số thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: Không có.

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong ký báo cáo: Không có.

- Về tình hình, kết quả xử lý: Số phản ánh, kiến nghị đã chuyển xử lý, số phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý: Không có.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đã được thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

Thông qua "Ngày phổ biến văn bản pháp luật" hàng tháng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC như: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC bằng hình thức đăng tải các bản tin, bài viết, đặc biệt là hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC:

+ Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở.

+ Bố trí Hộp thư góp ý đặt tại Khối Văn phòng Sở.

+ Niêm yết mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có)

Không có.

7. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Không có.

8. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019:

+ Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến các phòng và đơn vị liên quan.

+ Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 18, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận: 16; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 02.

- Tình hình, kết quả đề xuất các TTHC thực hiện liên thông (nếu có): Không có.

9. Nội dung khác

- Tình hình thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính:

+ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

+ Đã hoàn thành Kế hoạch tổ chức tiếp xúc đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tình hình thực hiện các Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị:

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Trong quý III, có 00 hồ sơ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu chính công ích.

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế- kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Không có.

- Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối:

Phân công cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh (gồm Giám đốc Sở và Phó Chánh Văn phòng). Từ ngày 18/5/2020, Phó Chánh Văn phòng Sở phụ trách kiểm soát TTHC đã được điều động công tác nên Sở Khoa học và Công nghệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh.

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ của Sở, ngành, địa phương (Quy chế, Quy trình, Kế hoạch,...):

+ Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

+ Lập danh mục thủ tục hành chính cần rà soát năm 2020 về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ:

Không có.

- Đánh giá tình hình giải quyết TTHC:

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

Việc giải quyết TTHC được Sở Khoa học và Công nghệ kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kết quả giải quyết đúng thời gian quy định..

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo. So sánh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này với cùng kỳ năm trước:

Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiếm soát TTHC của cơ quan: Hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát TTHC:

Không có.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (nếu có).

2. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Không có./.

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính gắn với Dân vận chính quyền trong tình hình hình mới    04/11/2022
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    02/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!