Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẠO LẬP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MAI CHIẾU THỦY NU GÒ CÔNG” HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẠO LẬP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MAI CHIẾU THỦY NU GÒ CÔNG”
Theo đề nghị của Hội sinh vật cảnh Việt Nam tỉnh hội Tiền Giang tại công văn số 03/CV-SVC ngày...
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Ngày 09/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài...
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Ngày 11/06/2021 , Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ban hành Thông tư  03/2021/TT-BKHCN...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!