Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định này; trong đó có nhiệm vụ kiểm tra tối thiểu một năm một lần đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2022 (tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 02/3/2022). Tổng số cơ quan được kiểm tra là 214 (bao gồm kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo 141 cơ quan, kiểm tra tại trụ sở 73 cơ quan). Thời gian kiểm tra từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2022.

Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; sau khi hoàn thành sẽ tổng hợp, trình Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Sự tuân thủ của cơ quan HCNN đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Hoạt động đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có);

- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

- Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

- Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có); Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

Thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL là trách nhiệm của mỗi cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi các chủ trương, quy định của Nhà nước, tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhiệm vụ quan trọng được Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang duy trì hằng năm nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh duy trì, cải tiến HTQLCL để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước hướng đến mục tiêu chung là sự hài lòng tổ chức, cá nhân.

Huỳnh Thái Phụng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG    14/07/2022
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch    13/06/2022
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022    09/06/2022
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang    09/06/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!