Thanh tra và phòng chống tham nhũng Thanh tra và phòng chống tham nhũng

Bộ Khoa học và Công nghệ: triển khai thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính 2014 (được phê duyệt theo Quyết định 3563/QĐ-BKHCN ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các quyết định số 2521/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2014; số 2844/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2014; số 2962/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2014 về việc thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ,Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, Vụ Hợp tác quốc tế trong thời kỳ năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014.

Thực hiện các Quyết định nêu trên, Thanh tra Bộ phối hợp với một số đơn vị chức năng thuộc Bộ tiến hành thanh tra, đã có báo cáo kết quả thanh tra và Bộ trưởng cũng đã ban hành các Kết luận thanh tra.

Kết quả thanh tra cho thấy: về cơ bản các đơn vị đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và công khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại đơn vị; công tác văn thư - lưu trữ được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cũng phát hiện một số tồn tại, cần chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành theo trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị như: khẩn trương ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ để công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; rà soát quy trình bổ nhiệm cán bộ, bố trí cán bộ theo dõi, quản lý nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

Các yêu cầu, kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra đã được các đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành và bước đầu có những chuyển biến tích cực tại đơn vị.

Chi tiết các kết luận thanh tra được tải tại đây:

Kết luận HTQT Số: 912-KL-BKHCN.pdf

Kết luận Cục UDPTCN Số: 853-KL-BKHCN.pdf

Kết luận Viện KHSHTT Số: 390-KL-BKHCN.pdf 

(Thanh tra Bộ KH&CN)

Tin liên quan
Ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    27/10/2022
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021    28/04/2022
Bộ Khoa học và Công nghệ: triển khai thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014    20/04/2015

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!