THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

      Thanh tra việc chấp hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, chương trình và dự án nghiên cứu khoa học và triển khai ở địa phương do Sở quản lý.

      Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động chuyển giao công nghệ

      Thanh tra về việc thực hiện các qui định về đăng ký hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

      Thanh tra việc thi hành các qui định của Nhà nước về các hoạt động sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân ở địa phương.

      Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân của các tổ chức và cá nhân trong tỉnh.

      Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân ở địa phương.

 

THANH TRA VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

      Thanh tra về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn công bố tiêu chuẩn đối với hàng hóa được phân công theo NĐ 86/CP.

      Thanh tra hoặc phối hợp với các ngành được phân công quản lý chất lượng theo NĐ 86/CP thanh tra hàng hóa sản xuất và lưu thông trên thị trường tại địa phương.

      Thanh tra đo lường giải quyết các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo trong giao dịch mua bán.

      Thanh tra về đo lường đối với các hàng hóa bao gói sẵn.

      Thanh tra giấy đăng ký sản xuất, sửa chữa phương tiện đo.