Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7, Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý Khoa học;

d) Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành;

đ) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ;

- Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học.

II. Biên chế và số lượng người làm việc

Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dựa trên chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động gắn với Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp tùy theo tình hình hoạt động, lãnh đạo đơn vị được phép hợp đồng lao động để thực hiện hoạt động dịch vụ của đơn vị.