73476_3789431_161707_13032023.rar

This file is added via programatically
This file is added via programatically

Tin liên quan
THÔNG TIN WEBSITE    09/06/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai 6 tháng đầu năm 2023 (16/12/2022-8/6/2023)    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2023    09/06/2023
Quyết định 234 Về việc công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 231 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 232 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 224 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 3-2022)    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 01-2022)    09/06/2023