Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023
Thực hiện Quyết đinh số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", ngày 15/3/2023, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
(Mic.gov.vn) - Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG           PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC   ...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC            ...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ...
73476_3789431_161707_13032023.rar 73476_3789431_161707_13032023.rar
This file is added via programatically
73476_3789431_161007_13032023.rar 73476_3789431_161007_13032023.rar
This file is added via programatically
73476_3789431_100608_20022023.doc 73476_3789431_100608_20022023.doc
This file is added via programatically