Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Văn phòng Sở

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ và thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở.

- Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở.

- Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

- Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở về theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở.

- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở.

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

- Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở.

- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở.

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính.

- Thường trực các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở: Hội đồng xét nâng lương sớm; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; các Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ - Dân vận; Phòng chống tham nhũng; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Cải cách hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

c) Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng gồm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng và một số chức danh khác.

- Chánh Văn phòng: Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Văn phòng, kiêm phụ trách một số công việc cụ thể được thể hiện rõ tại quy chế làm việc của Văn Phòng Sở.

- Phó Chánh Văn phòng: Thay mặt Chánh Văn phòng theo ủy quyền và được phân công phụ trách một số công việc chuyên môn.

- Một số chức danh khác: Kế toán, Hành chính một cửa, Quản trị công sở, Văn thư - Lưu trữ, Pháp chế, Kế toán, Thủ quỹ, Phục vụ, Lái xe, Bảo vệ, Tạp vụ,... do Chánh Văn phòng phân công cụ thể theo chỉ tiêu biên chế được giao hoặc hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.


Tin liên quan
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    30/07/2019
Phòng Quản lý Khoa học    30/07/2019
Thanh tra Sở    30/07/2019
Văn phòng Sở    30/07/2019