Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Thanh tra Sở

a) Chức năng:

- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

- Thanh tra Sở được sử dụng con dấu riêng trong hoạt động thanh tra.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

c) Cơ cấu tổ chức:

Thanh tra Sở gồm có: Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra và chuyên viên (Thanh tra viên).

- Chánh Thanh tra: Điều hành chung về công tác Thanh tra.

- Phó Chánh Thanh tra: Thay mặt Chánh Thanh tra điều hành hoạt động theo ủy quyền và được phân công phụ trách một số công việc cụ thể.

- Chuyên viên (Thanh tra viên): Thực hiện công việc theo phân công và quy định của pháp luật.

 


Tin liên quan
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    30/07/2019
Phòng Quản lý Khoa học    30/07/2019
Thanh tra Sở    30/07/2019
Văn phòng Sở    30/07/2019