Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Về lĩnh vực quản lý công nghệ, thị trường công nghệ:

+ Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ theo quy định; ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

+ Thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triến kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

+ Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đối mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

+ Tổ chức hướng dẫn thực hiện khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ.

- Về lĩnh vực quản lý chuyên ngành:

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

+ Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;

+ Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

+ Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

+ Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

+ Tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp phép về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

+ Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

- Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ của địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin khoa học và công nghệ;

+ Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ;

+ Kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

c) Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành gồm có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

- Trưởng phòng: Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng, kiêm phụ trách một số công việc cụ thể được thể hiện rõ tại quy chế làm việc của Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác.

- Các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ; công nghệ (chuyển giao, thẩm định, đánh giá, định giá, thị trường, ươm tạo,…); thông tin và thống kê khoa học công nghệ,… do Trưởng phòng phân công cụ thể theo chỉ tiêu biên chế được giao.


Tin liên quan
Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành    30/07/2019
Phòng Quản lý Khoa học    30/07/2019
Thanh tra Sở    30/07/2019
Văn phòng Sở    30/07/2019