Phòng thuộc sở Phòng thuộc sở

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
a) Chức năng: Tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: sở...
Phòng Quản lý Khoa học Phòng Quản lý Khoa học
a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác...
Thanh tra Sở Thanh tra Sở
a) Chức năng: - Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên...
Văn phòng Sở Văn phòng Sở
a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng, triển khai thực hiện các...