Lịch sử hình thành và phát triển Lịch sử hình thành và phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang nay là Sở Khoa học và Công nghệ, được thành lập năm 1980. Từ ngày thành lập đến nay, tên gọi và bộ máy có nhiều thay đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thời kỳ như sau:

1. Năm 1980 - 1988: Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật

- Quyết định số 343/QĐ.UB ngày 19/6/1980 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ủy Ban Khoa học Kỹ thuật.

- Quyết định số 1704/QĐ.UB ngày 22/11/1984 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Công ty Giao dịch cung ứng vật tư KHKT.

- Quyết định số 07/QĐUB ngày 07/01/1986 về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Quyết định số 673/QĐ.UB ngày 08/7/1987 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHKT (từ Công ty Giao dịch cung ứng vật tư KHKT).

2.  Năm 1988 - 1993: Ban Khoa học và Kỹ thuật

- Quyết định số 287/QĐ.UB ngày 28/4/1988 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc đổi tên Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành Ban Khoa học Kỹ thuật

- Quyết định số 507/QĐUB ngày 16/6/1992 phê duyệt phương án tổ chức và biên chế của Ban KHKT

3. Năm 1993 - 2003: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Quyết định số 1207/QĐ.UB mgày 21/12/1993 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Quyết định số 752/QĐ.UB ngày 07/4/1999 của UBND tỉnh về việc đổi sắp xếp tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ KHCN-MT và đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN, tách Phòng Thử nghiệm từ Trung tâm về thuộc Sở KHCN-MT.

4. Năm 2003 đến 2010: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1909/QĐUB ngày 30/5/2003 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc đổi tên Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học.

- Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (tách Phòng Tổng hợp thành Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch- Tài chính).

- Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Tiền Giang về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Văn phòng TBT). Văn phòng đặt tại Chi cục TC-ĐL-CL.

- Quyết định số 4742/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 17/5/2007, chuyển đổi Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & Dịch vụ Khoa học công nghệ thành đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

- Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 17/5/2007, chuyển đổi Trung tâm Kỹ thuật & Công nghệ Sinh học thành đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

5. Năm 2011 đến nay: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.