←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam
Chủ nhiệm Phạm Thị Cải, ThS
Mã số đề tài 2006-78-242
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Viện NC Thương mại
Cơ quan chủ quản Bộ Thương mại
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu 2005
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Dịch vụ hậu cầu
Tóm tắt Đã hệ thống hoá được các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ hậu cần. Phân tích chính sách, kinh nghiệm phát triển dịch vụ hậu cần của một số nước trên thế giới rút ra một số bài học có ý nghĩa cho Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các dự báo phát triển dịch vụ hậu cần của thế giới và Việt Nam, đề xuất những giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ hậu cần ở Việt Nam trong thời gian tới
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ