←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp, chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Chủ nhiệm Đặng Thu Giang, CN
Mã số đề tài 2006-60-067
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Viện Chiến lược và Chính sách KHCN
Cơ quan chủ quản Bộ KHCN
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa ODA; Khoa học và công nghệ; Vốn hỗ trợ phát triển
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho khoa học và công nghệ (KHCN). Tổng quan tình hình hỗ trợ phát triển chính thức cho KHCN ở một số quốc gia trên thế giới thời kỳ 1993-2004. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng ODA cho KHCN ở Việt Nam. Đề xuất một số khuyến nghị về mặt chính sách nhằm tăng cường hiệu quả huy động và sử dụng ODA cho KHCN Việt Nam
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ