←Trở về
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Loại kết quả Chưa cập nhật
Nơi quản lý Chưa cập nhật
Cấp quản lý Cơ sở
Tên đề tài Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới
Chủ nhiệm Đỗ Quang Tuấn, TS
Mã số đề tài
Học hàm Không có
Học vị Đại học
Giới tính Nam
Cơ quan chủ trì Ban Dân vận Trung ương
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành TW
Cơ quan phối hợp
Bộ/Ngành/Tỉnh chủ quản Tiền giang
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 0
Thuộc gian bắt đầu
Thời gian kết thúc 2006
Năm viết báo cáo 0
Nơi viết báo cáo
Từ khóa Đảng; Đoàn thể
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đánh giá thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đề xuất một số chủ trương, giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới
Số đĩa CDRom 0
File Liên hệ sở khoa học công nghệ