Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế và các cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010; Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định Quyết định thanh tra 21/QĐ-TT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở y tế và các cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp,

 

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1.Khái quát chung

Tổng số cơ sở được thanh tra là 25 cơ sở cơ sở y tế và các cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp. Trong đó:

- 23 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.

- 02 cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp.

2. Kết quả thanh tra

2.1. Việc khai báo, giấy phép hoạt động: các cơ sở y tế và các cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp được thanh tra đều có giấy phép sử dụng máy theo quy định.

2.2. Về Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ: các cơ sở đều có quyết định người phụ trách an toàn bức xạ theo quy định; có 24/25 cơ sở người phụ trách an toàn bức xạ có chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định; có 01 cơ sở là Trung tâm Y tế huyện Tân Phước có người phụ trách an toàn được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ nhưng đã hết hiệu lực.

2.3 Chứng nhận đào tạo nhân viên bức xạ: qua thanh tra các cơ sở y tế và cơ sở sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp còn nhiều nhân viên chưa được đào tạo hoặc có chứng nhận đã hết hiệu lực nhưng được chưa được đào tạo lại. Cụ thể:

- Trung tâm Y tế huyện Châu Thành: 01/04 nhân viên

- Trung tâm Y tế huyện Tân Phước: 01/01 nhân viên

- Phòng khám Đa khoa Nguyên Phương: 01/01 nhân viên

- Phòng khám Đa khoa An Thái Trung: 01/02 nhân viên

- Phòng khám Đa khoa Dân lập An Mỹ: 01/01 nhân viên

- Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây: 02/04 nhân viên

- Phòng khám Đa khoa Long Bình: 01/01 nhân viên

- Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông: 02/03 nhân viên

- Phòng Chẩn đoàn hình ảnh Gò Công: 01/01 nhân viên

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công: 01/05 nhân viên

- Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam: 01 nhân viên (người phụ trách An toàn bức xạ).

2.4. Việc theo dõi, lập và lưu giữ hồ sơ sức khỏe cho nhân viên bức xạ: có 22/23 cơ sở thực hiện tốt việc theo dõi, lập và lưu giữ hồ sơ sức khỏe; có 03 cơ sở chưa thực hiện việc lưu giữ hồ sơ sức khỏe cho nhân viên theo quy định. Cụ thể:

- Phòng chẩn đoán hình ảnh Hòa Thinh

- Phòng khám Đa khoa Nguyên Phương

- Phòng khám Đa khoa Dân lập Bình An

2.5. 25/25 cơ sở đều có hợp đồng cung cấp liều kế. Việc lưu giữ kết quả liều cá nhân của các cơ sở được thực hiện đúng quy định.

2.6. Hồ sơ kỹ thuật máy, kiểm tra máy theo chu kỳ quy định: Hầu hết các cơ sở đều có lưu giữ hồ sơ kỹ thuật máy và việc kiểm tra chất lượng máy theo định kỳ; có 02 cơ sở chưa thực hiện việc kiểm tra định kỳ máy theo chu kỳ quy định, cụ thể:

- Phòng X-quang Lê Thanh Liêm

- Phòng khám Đa khoa Dân lập Mỹ An 2

2.7. Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ (quy trình vận hành, nội quy, phương án ứng phó sự cố, đèn báo, biển báo, bảo hộ lao động…): các cơ sở đều bố trí phòng đặt thiết bị bức xạ đảm bảo theo đúng sơ đồ được cấp phép; tại khu vực sử dụng thiết bị bức xạ có gắn đèn, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ được treo trước khu vực chụp, trong phòng chụp được niêm yết Quy trình vận hành máy và Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Tuy nhiên có 01 cơ sở chưa trang bị áo chì cho nhân viên theo quy định là Phòng khám Đa khoa Nguyên Phương

2.8. Kiểm xạ khu vực làm việc: Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra đo suất liều ở các vị trí ngoài phòng chụp, kết quả suất liều tại các vị trí đo đều nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

2.9. Việc báo cáo định kỳ về hoạt động của cơ sở bức xạ: Có 02 cơ sở không thực hiện báo cáo hoạt động an toàn bức xạ định kỳ theo quy định. Cụ thể:

- Phòng chẩn đoán hình ảnh Hòa Thinh

- Phòng khám Đa khoa Nguyên Phương

3. Nhận xét và kết luận

Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở y tế và các cơ sở có sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ trong công nghiệp hầu hết đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật năng lượng nguyên tử như: việc xin cấp phép khi tiến hành hoạt động bức xạ; bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; trang bị đầy đủ liều kế cá nhân và đọc liều đúng quy định; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 12 tháng/1 lần cho nhân viên bức xạ và trang bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên bức xạ; việc lưu giữ hồ sơ được thực hiện nghiêm túc gồm: hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ, hồ sơ kiểm tra chất lượng thiết bị, hồ sơ đánh giá an toàn phòng chụp, hồ sơ về nhân viên bức xạ, hồ sơ kiềm xạ cá nhân, hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên bức xạ.

 Tuy nhiên còn một số cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn bức xạ hạt nhân như: 01 cơ sở có chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn đã hết hạn; 11 cơ sở có giấy chứng nhận bức xạ của nhân viên bức xạ đã hết hạn; 02 cơ sở chưa kiểm định máy X-quang theo quy định; 03 cơ sở không lưu giữ đầy đủ hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ; 02 cơ sở không báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình an toàn bức xạ của cơ sở cho cơ quan quản lý An toàn bức xạ hạt nhân.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

 Đề nghị các cơ sở thực hiện chưa đầy đủ các quy định về An toàn bức xạ đã nêu ở mục 2 phải khắc phục những thiếu sót theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

                                                                 Tiền Giang, ngày 11  tháng 4 năm 2016         

Nơi nhận:                                                             CHÁNH THANH TRA 

- Giám đốc Sở;

- Phòng QL chuyên ngành  (công bố trên website);

- Đối tượng thanh tra;

- Lưu: VT,HS.

                                                                                        (Đã ký)

                                                                                    Tạ Công Đức


Tin liên quan
Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo    09/05/2023
2022 (13/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn    09/05/2023
2022 (68/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Viện Cây ăn quả Miền Nam)    09/05/2023
2022 (65/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Trường Địa học Nguyễn Tất Thành)    09/05/2023
2023 (21/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    09/05/2023
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu năm 2022    24/05/2022
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!