Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 300/KL-TT Về việc tthanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở. Nội dung kết luận:

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài  khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 
   
 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 193/QĐ-TT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thú y Tiền Giang, nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y được thành lập theo quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, là tổ chức hành chính trưc thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi, thú y (bao gồm cà thú y thủy sản) và các hoạt động sự nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- TS. Thái Quốc Hiếu, chức vụ là Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang, chủ nhiệm thực hiện đề tài.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: "Khảo sát đáp ứng miễn dịch đối với liên cầu khuẩn (Streptococcuc suis) bằng vắc xin tại chỗ trên đàn heo quy mô trang trại tại tỉnh Tiền Giang", đề tài do: TS. Thái Quốc Hiếu làm Chủ nhiệm và TS. Ngô Thị Hoa đồng chủ nhiệm , Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Chi cục Thú y Tiền Giang, thời gian thực hiện từ tháng 09/2014 đến tháng 08/2016. Tổng kinh phí: 815.713.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 815.713.000 đồng.

+ Kinh phí thu hồi: Không thu hồi kinh phí.

+ Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của đề tài: Chỉ cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 17/HĐ-SKH&CN ngày 22/9/2014 giữa Sở Khoa học và công nghệ và Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang.

- Đơn vị quản lý đề tài: Sở Khoa học và công nghệ .

  Tổng kinh phí đã cấp: 622.358.000 đồng, gồm:

+ Kinh phí cấp đợt 1: 388.000.000 đồng.

+ Kinh phí cấp đợt 2: 117.000.000 đồng.

+ Kinh phí cấp đợt 3: 117.358.000 đồng.

Tổng phí được quyết toán: 178.943.008 đồng, gồm:

+ Kinh phí quyết toán lần 1: 39.772.568 đồng.

+ Kinh phí quyết toán lần 2: 139.170.440 đồng.

 Kinh phí chưa được quyết toán: 443.414.992 đồng.

Tổng kinh phí còn phải cấp (20%): 155.590.000 đồng.

2. Kết quả thanh tra:

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiến độ triển khai thực hiện của đề tài.

 + Tiến độ triển khai thực hiện đề tài theo thuyết minh đã đăng ký: Đề tài thực hiện các nội dung theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đã nghiệm thu 02 giai đoạn năm 2015 và 2016 theo đúng tiến độ quy định. thực hiện việc giao nộp báo cáo kết quả thực hiện các giai đoạn của đề tài theo đúng quy định.

+ Việc thực hiện các nội dung nghiên cứu trong giai đoạn II năm 2016, tuy không được  cấp đủ kinh phí theo Hợp đồng. Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã nổ lực nghiên cứu và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý đúng tiến độ thời gian đã được gia hạn.

+ Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả của đề tài hàng năm: Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện theo giai đoạn năm, thông qua đánh giá nghiệm thu giai đoạn I năm 2015 và giai đoạn II năm 2016 đúng quy định

2.2. Việc cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của đề tài.

+ Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu, mua nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều được thực hiện và quyết toán kinh phí theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt, có chứng từ đầy đủ, đúng quy định trong giai đoạn I,II của đề tài.

+ Việc cấp phát kinh phí và thanh quyết toán của đề tài: quá trình sử dụng  kinh phí, việc tập hợp các chứng từ thanh quyết toán trong năm 2016 còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh quyết toán của đề tài theo quy định.

3. Nhận xét và kết luận:

- Các kết quả nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết minh đã được phê duyệt.  Đề tài đã được nghiệm thu 02 giai đoạn năm 2015 và 2016 theo đúng trình tự quy định.

- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu, mua nguyên vật liệu phục vụ cho đề tài, việc thanh quyết toán cho các hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của đề tài đều được thực hiện và quyết toán kinh phí theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt, có chứng từ đầy đủ, đúng quy định trong giai đoạn I,II của đề tài.

- Việc sử dụng kinh phí, việc tập hợp các chứng từ chi trong năm 2016 còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh quyết toán của đề tài theo quy định.Việc lưu giữ chứng từ thanh quyết toán tại đơn vị chủ trì đề tài chưa được kiểm soát chặt chẽ trong việc pho to, sao lại còn mờ, không rõ ràng so với bản gốc được lưu giữ tại cơ quan quản lý đề tài.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Không.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý:

Chánh Thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở:

- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài: phải thực hiện việc thanh quyết toán đề tài theo niên độ đã đăng ký của đề tài đúng theo Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 17/HĐ-SKH&CN ngày 22/9/2014 giữa Sở Khoa học và công nghệ và Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang. Hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán phải phù hợp với niên  độ năm đã được phê duyệt theo Quyết định triển khai. Việc lưu giữ chứng từ thanh quyết toán tại đơn vị chủ trì đề tài phải được kiểm soát chặt chẽ trong việc pho to, sao lại phải rõ ràng so với bản gốc được lưu giữ tại cơ quan quản lý đề tài.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở đôn đốc, kiểm tra, việc cấp phát và thực hiện thanh quyết toán, kiểm soát chừng từ chi đúng niên độ theo quy định tại Thông tư số 93/2016/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:                                                         CHÁNH THANH TRA

- Đối tượng thanh tra;                                                 (Đã ký)

- Phòng QL CN&TT (Công bố trên Website);

- Lưu: VT, TTra.                                                                                   

                                                                                 Tạ Công Đức


Tin liên quan
Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo    09/05/2023
2022 (13/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn    09/05/2023
2022 (68/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Viện Cây ăn quả Miền Nam)    09/05/2023
2022 (65/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Trường Địa học Nguyễn Tất Thành)    09/05/2023
2023 (21/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    09/05/2023
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu năm 2022    24/05/2022
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    05/01/2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở    05/01/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!