Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 19 tháng 5 năm 2016, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 246/KL-TT Về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Nội dung kết luận:

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 07 tháng 5 năm 2016 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định Quyết định thanh tra 45/QĐ-TT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ,

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1.Khái quát chung

Tổng số cơ sở được thanh tra là 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó:

- 04 cơ sở với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, kinh doanh vàng trang sức.

- 31 cơ sở với loại hình Doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng trang sức được thanh tra không chỉ bán sản phẩm do cơ sở sản xuất, mà còn kinh doanh nhiều loại sản phẩm vàng trang sức do các đầu mối khác trong và ngoài tỉnh cung cấp, như: Công ty CP VBĐQ Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV VBĐQ Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH SX TM Nhân Khang - TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV SX TM DV vàng Thế Hùng - tỉnh Long An, Công ty VBĐQ  Kim Long - tỉnh Đồng Tháp…

2. Kết quả thanh tra

2.1. Việc ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ:

+ Các cơ sở đều thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ theo Thông tư 22/2013/BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trên thị trường nhưng chưa đầy đủ nội dung theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, cụ thể là chưa ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

+ Còn một số cơ sở nhầm lẫn trong việc ghi tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa trên nhãn: ghi tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở kinh doanh mà không ghi tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở sản xuất.

2.2. Việc công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng: các cơ sở đều thực hiện việc công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng theo đúng quy định.

2.3. Việc sử dụng các phương tiện đo trong kinh doanh vàng: các cơ sở sử dụng cân trong kinh doanh vàng phù hợp quy định. Việc kiểm định cân theo định kỳ hầu hết các cơ sở thực hiện đúng quy định; tuy nhiên còn có 01 cơ sở sử dụng cân đã hết hạn kiểm định, cụ thể Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Kha Cái Bè.

2.4. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - việc sử dụng thiết bị X-quang: có 07/35 cơ sở được thanh tra có sử dụng máy phát tia X để kiểm tra tuổi vàng; trong đó Doanh nghiệp tư nhân Kim Phượng được cấp Giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ, còn 06 cơ sở chưa được cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ, cụ thể:

+ Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sương

+ Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khương

+ Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

+ Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Sơn

+ Công ty vàng bạc đá quý Trung Hiền

+ Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hồng Phúc

3. Nhận xét và kết luận

Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng như: ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ; công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng; sử dụng phương tiện đo theo quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở thực hiện chưa tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, như: ghi nhãn hàng hóa chưa đầy đủ nội dung theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; thực hiện việc kiểm định cân  trong kinh doanh vàng không đúng chu kỳ kiểm định theo quy định; dụng thiết bị bức xạ để xác định tuổi vàng chưa được cấp Giấy phép sử dụng theo quy định.

4. Các biện pháp xử lý

- Xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở vi phạm về đo lường theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa với tồng số tiền phạt là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Cơ sở đã thực hiện xong quyết định xử phạt.

- Đoàn Thanh tra yêu cầu 06 cơ sở sử dụng máy phát tia X trong kinh doanh vàng chưa có Giấy phép sử dụng làm hồ sơ xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ theo đúng quy định.

- Kiến nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thêm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ về các nội dung cần thiết công bố trên nhãn theo đúng quy định../.

                                                                          

Nơi nhận:                                                             CHÁNH THANH TRA 

- Giám đốc Sở;

- Chi cục TCĐLCL TG;                                                   (đã ký)

- Phòng QL chuyên ngành  (công bố trên website);

- Đối tượng thanh tra;

- Lưu: VT,HS.

                                                                                    Tạ Công Đức


Tin liên quan
Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo    09/05/2023
2022 (13/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn    09/05/2023
2022 (68/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Viện Cây ăn quả Miền Nam)    09/05/2023
2022 (65/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Trường Địa học Nguyễn Tất Thành)    09/05/2023
2023 (21/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    09/05/2023
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu năm 2022    24/05/2022
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    27/04/2021
Kết luận thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế    04/03/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!