Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 452/KL-TT Về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Nội dung kết luận:

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/8/2016 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra 106/QĐ-TT ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 50/50 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Trong đó gồm Đại lý bán lẻ xăng dầu; các cửa hàng trực thuộc các Tổng đại lý xăng dầu tại Tiền Giang như: Công ty Xăng dầu Tiền Giang; Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Thành; Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức; Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Vạn Phúc; Công ty cổ phần Thương mại Thuận Tiến; Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Sài Gòn; Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Bình Triệu; Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vĩnh long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu xăng dầu Đại Nam; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ Đức; Công ty cổ phần Xăng dầu Nam Việt Sài Gòn; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt; Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4; Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu; Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Mekong tại An Giang; Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long tại Tiền Giang...

2. Kết quả thanh tra:

2.1. Tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu: 50 cơ sở kinh doanh sản phẩm, hàng hóa xăng dầu được thanh tra có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu còn hiệu lực.

2.2. Việc kiểm định phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu: Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra phương tiện đo của 50 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua đó, Đoàn đã phát hiện 01 cơ sở tự ý tháo dỡ kẹp chì, dấu kiểm định trên phương tiện đo (bình đong thể tích cột đo xăng) mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 02 phương tiện đo của 02 cơ sở chưa được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Các cơ sở còn lại đều sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực, tem, dấu kiểm định còn nguyên vẹn theo quy định.

2.3. Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường: Đoàn đã tiến hành kiểm tra 151 cột đo xăng dầu của 50 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Các cột đo xăng dầu được kiểm tra đều có sai số nằm trong giới hạn cho phép.

2.5. Việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo: 50 cơ sở được thanh tra đều thực hiện việc ghi chủng loại nhiên liệu trên cột đo đúng theo quy định.

2.6. Việc trang bị phương tiện đo đối chứng theo quy định tại thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010: Có 07/50 cơ sở được kiểm tra chưa trang bị bình chuẩn theo quy định.

2.7. Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng: Đoàn đã tiến hành lấy 05 mẫu xăng tại 05 cơ sở để thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật QCVN:01:2015:

- Mẫu xăng Ron 95 của Cửa hàng xăng dầu số 10, xã Long Định, huyện Châu Thành;

- Mẫu xăng Ron 95 của DNTN Thiệu Minh, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy;

- Mẫu xăng Ron 95 của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 8 – Công ty Cổ phần Thương Mại Thuận Tiến, phường 2, thị xã Cai Lậy;

- Mẫu xăng Ron 92 của DNTN Hải Yến, xa Long Định, huyện Châu Thành;

- Mẫu xăng Ron 92 của Cửa hàng xăng dầu Hoàn Dũng - Chi nhánh công ty Cổ phần Phát triển Hiệp Phong, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước;

Kết quả thử nghiệm: 05 mẫu xăng được thử nghiệm chất lượng đều đạt kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật quy định (theo 05 phiếu kết quả thử nghiệm: KT3-01899DK6/1, KT3-01899DK6/2, KT3-01899DK6/3, KT3-01899DK6/4, KT3-01899DK6/5 ngày 12/8/2016 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3).

        3. Nhận xét và kết luận:

Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Đa số các cơ sở kinh doanh sản phẩm, hàng hóa xăng dầu đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, thực hiện kiểm định phương tiện đo và kiểm tra sai số để đảm bảo lượng bán đủ cho khách hàng. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn cơ sở tự ý tháo dỡ kẹp chì, dấu kiểm định trên phương tiện đo (bình đong thể tích cột đo xăng) mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 02 cơ sở còn sử dụng phương tiện đo chưa được kiểm định. Đoàn Thanh tra yêu cầu 03 cơ sở vi phạm trên phải đăng ký kiểm định lại phương tiện đo trước khi sử dụng. Ngoài ra Đoàn Thanh tra đã yêu cầu 07 cơ sở chưa trang bị bình chuẩn phải thực hiện việc trang bị bình chuẩn đối chứng theo quy định tại thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ khoa học và Công nghệ.

4. Các biện pháp xử lý:

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm về đo lường theo Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. với tồng số tiền phạt là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) và buộc các cơ sở vi phạm phải kiểm định lại các phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH  THANH TRA      

- Đối tượng thanh tra;

- Phòng Quản lý CN-TT (Công bố Website);

- Lưu VT, TTra.                                                                                     

                                                                                                        Tạ Công Đức                   

Tin liên quan
Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo    09/05/2023
2022 (13/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn    09/05/2023
2022 (68/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Viện Cây ăn quả Miền Nam)    09/05/2023
2022 (65/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về việc triển khai nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (Trường Địa học Nguyễn Tất Thành)    09/05/2023
2023 (21/KL-TTKH&CN) Kết luận thanh tra Về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ    09/05/2023
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/04/2023
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xăng dầu năm 2022    24/05/2022
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    05/01/2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở    05/01/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!