Kết luận thanh tra Kết luận thanh tra

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022

     Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Trong đó, tại chỉ tiêu thứ 75 Mục V Phụ lục số 3 nêu rõ "Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng".

     Thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, ngày 12/4/2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản số 1921/UBND-KT về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng. Để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, Ban lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tổ chức tuyên truyền, phổ biến chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 cùng một số văn bản liên quan về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

     Năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp Trung tâm Thông tin Tư vấn Dịch vụ tài chính Tiền Giang tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu "Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015", giá gói thầu dưới hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng số tiền  181.200.000 đồng, giá trúng thầu số tiền 137.600.000 đồng, giá trị tiết kiệm số tiền 43.600.000 đồng (tương đương giảm 24%). Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được áp dụng chủ yếu là phương pháp giá thấp nhất.

     Với việc triển khai thực hiện phương thức đấu thầu qua mạng là một trong những mặt tích cực đối với công tác triển khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ tiết kiệm trong thấu đầu được nâng lên, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách; đồng thời góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của tỉnh nhà.     

     Trong những năm tiếp theo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định nêu trên nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch giao theo đúng tiến độ, thời gian quy định./.

Nguyễn Thị Trúc Linh

Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng


Tin liên quan
Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    09/05/2023
Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023    24/03/2023
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số    24/03/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    09/03/2023
Thông báo Về việc tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023    14/02/2023
Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy    14/11/2022
Một số đề xuất mới    14/11/2022
Bộ trưởng bộ nội vụ: nói về tăng lương cơ sở, lộ trình cải cách tiền lương; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc    14/11/2022
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025    14/11/2022
Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư    14/11/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!