Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày bắt đầu 20-10-2021 Ngày hết hạn 29-10-2021

0
Tải về
(1-lượt)

Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 18-10-2021 Ngày hết hạn 01-11-2021

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN

Ngày bắt đầu 30-06-2021 Ngày hết hạn 13-07-2021

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu 30-06-2021 Ngày hết hạn 10-07-2021

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
V/v lấy ý kiến góp ý Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày bắt đầu 26-05-2021 Ngày hết hạn 02-06-2021

0
Tải về
(7-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 26-04-2021 Ngày hết hạn 28-04-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(1-lượt)

Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ngày bắt đầu 17-03-2021 Ngày hết hạn 22-03-2021

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Ngày bắt đầu 22-01-2021 Ngày hết hạn 29-01-2021

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

0
Tải về
(19-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-02-2019 Ngày hết hạn 05-03-2019

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!