Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.
09/05/2022

 

Tin liên quan
Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.    09/05/2022
Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021.    09/05/2022
Danh sách đơn đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.    09/05/2022
Danh sách đơn đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021    09/05/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    28/04/2022
Danh sách đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.    27/04/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    04/04/2022
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẠO LẬP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MAI CHIẾU THỦY NU GÒ CÔNG”    04/01/2022
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030    29/11/2021
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030    16/08/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết