Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
10/05/2022

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang

/documents/73476/39978958/307_QD_cong_nhan_Mo+hinh_Nguoi_cao_tuoi_signed20201228081305.pdf/84a7cdeb-e66f-475f-8837-fa062c68fa3e

2. Phục tráng giống lúa VD 20 tại Tiền Giang

/documents/73476/39978958/308_QD_cong_nhan_VD_20_25_12_2020_20201225040820344352_20201225043530234230_signed20201228100605.pdf/ee2ef791-e238-46d7-9a91-fae10bb9c9d6

3. Thử nghiệm nuôi ghép cá măng biển (Chanos chanos) với tôm sú (Penaeus monodon) trong mô hình quảng canh cải tiến tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

/documents/73476/39978958/313_QD_cong_nhan_Tom_su_ca_mang_28_12_2020_20201228030_20201228031657960960_signed20201229094815.pdf/586204e6-4d34-43c9-830c-6bd13a3def14

4. Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

/documents/73476/39978958/232_QD_cong_nhan_NT_DA_Dua_luoi_TANPHUOC_2021120707_20211207022527946940_signed20211207041419.pdf/55b39ace-a7e6-4833-a529-68b060f531c6

Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết