Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở
05/01/2022

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định tổ chức công tác tiếp công dân đối với cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SKH&CN ngày 30 tháng 3 năm 2020 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ theo đường link sau:

/documents/73476/35761792/1741TB_tiep_cong_dan_nam_2022_R_202112240145034064_20211224035912891890_signed20211227091119.pdf/39bdaa96-2f1f-453b-acaf-a91816b0b94b
 

Tin liên quan
Kết luận thanh tra về An toàn bức xạ và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế năm 2022    29/07/2022
Biên bản về viết kết thúc việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập    05/01/2022
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở    05/01/2022
Lịch tiếp công dân năm 2021    05/01/2021
Kết luận thanh tra hành chính năm 2020    22/10/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2020    31/07/2020
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2020    10/07/2020
Kết quả Thanh tra chuyên ngành năm 2020 về an toàn bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2 trong y tế    11/05/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết