Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
10/02/2022

Ngày 28/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo Quyết định này bao gồm 03 thủ tục:

- Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 là Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2021. Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) không còn thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 5 và loại 8 có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Huỳnh Thái Phụng - Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: /documents/73476/36172588/283_qd_2022.pdf/ed441be2-489f-4bed-90da-f5b9a1640bd0

Tin liên quan
Truy xuất nguồn gốc – Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số    28/04/2022
Thủ tướng đôn đốc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội    28/04/2022
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương    28/04/2022
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022    28/04/2022
Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử    28/04/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    28/04/2022
Thực hiện Cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và chủ trương học tập suốt đời tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    07/04/2022
QUYẾT ĐỊNH 02/2022/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    04/04/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    04/04/2022
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết