THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc:

- Thông tin liên hệ:

+ Số điện thoại: 0913 130 158

+ Email: duongvanbon@tiengiang.gov.vn

2. Ông Lê Quang Khôi - Phó Giám đốc:

- Thông tin liên hệ:

+ Số điện thoại: 0903 962 119

+ Email: lequangkhoi@tiengiang.gov.vn

VĂN BẢN MỚI