BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Dương Văn Bon - Giám đốc:

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo chế độ thủ trưởng về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực:

+ Công tác xây dựng chiến lược, tiềm lực khoa học và công nghệ, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành; công tác tài chính; xây dựng cơ bản; chủ tài khoản của cơ quan.

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: Xây dựng bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; nâng lương, đánh giá công chức, viên chức hàng năm; bảo vệ nội bộ.

+ Công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; nội chính; quốc phòng - an ninh.

+ Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở.

+ Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

- Trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành và chỉ đạo các phòng: Văn phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành. 

- Trưởng ban chỉ đạo xây dụng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện: thị xã Gò Công; các huyện: Tân Phú Đông, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phước.

2. Ông Lê Quang Khôi - Phó Giám đốc:

- Thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành và quản lý chung hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ khi Giám đốc vắng mặt hoặc được sự ủy quyền của Giám đốc; chủ tài khoản 2 của cơ quan, khi được Giám đốc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công phụ trách, ủy quyền.

- Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực:

+ Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra (trừ công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở).

+ Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Tiền Giang.

+ Hợp tác quốc tế; hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Long An, Tiểu vùng Đồng Tháp Mười, Tiểu vùng duyên hải phía Đông.

+ Trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học.

+ Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: thành phố Mỹ Tho; thị xã Cai Lậy; các huyện: Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo và Châu Thành.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

VĂN BẢN MỚI