BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN

Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh) Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh)
-  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) -  Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và...
Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở) Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở)
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV ( Xem tại đây ) - Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở...
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
- Năm 2017 - 2018 ( Xem tại đây ) - Năm 2018 (lần 2) ( Xem tại đây ). Danh mục kèm theo ( Tại đây ) - Năm 2018 - 2019 ( Xem tại đây ) - Năm 2019 - 2020 ( Xem tại đây ...
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
- Năm 2016 - 2017 ( Xem tại đây ) - Năm 2017 - 2018 ( Xem tại đây ) - Năm 2018 ( Xem tại đây ) - Năm 2018 - 2019 ( Xem tại đây ) - Năm 2019 - 2020 ( ...
Các biểu mẫu khác Các biểu mẫu khác
Mẫu 12 - Báo cáo ứng dụng ( Xem tại đây )