Thông tin khoa học Thông tin khoa học

Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
    Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn...
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn...