Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

a) Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

  - Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

  - Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới;

  - Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo các thiết bị, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung Tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

- Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo và tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

c) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

+ Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

- Các phòng, xưởng chuyên môn:

+ Phòng Tổng hợp - Hành chính;

+ Xưởng Cơ khí - Vật liệu mới;

+ Xưởng Công nghệ Thực phẩm;

+ Xưởng Công nghệ Sinh hóa.


Tin liên quan
THÔNG TIN WEBSITE    09/06/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai 6 tháng đầu năm 2023 (16/12/2022-8/6/2023)    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2023    09/06/2023
Quyết định 234 Về việc công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 231 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 232 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 224 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 3-2022)    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 01-2022)    09/06/2023