Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng và thực hiện các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động kỹ thuật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân:

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

- Đánh giá sự phù hợp;

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt phương tiện đo, chuẩn đo lường và các thiết bị kỹ thuật về đo lường, thử nghiệm;

- Đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật;

- Tiếp nhận đăng ký và tư vấn ứng dụng mã số, mã vạch;

- Cung cấp thông tin, hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

d) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu liên quan đến hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

đ) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao.


Tin liên quan
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    27/04/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    30/07/2019
Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN    30/07/2019
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học    30/07/2019