Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học

a) Chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, cung cấp thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống địa phương;

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả từ nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao;

- Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện các hoạt động chợ thiết bị và công nghệ, các sự kiện về khoa học và công nghệ (Tuần lễ khoa học và công nghệ, triển lãm thành tựu về khoa học và công nghệ, hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ,...) quản lý, vận hành sàn giao dịch thiết bị và công nghệ phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Làm đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. Chủ trì tổ chức việc thu thập, lưu chiểu các nguồn thông tin, tài liệu và dữ kiện khoa học và công nghệ đã có và đang hình thành trong và ngoài tỉnh;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Đào tạo, chuyển giao, nhận chuyển giao và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao;

- Thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường, quan trắc môi trường lao động và hoạt động phân tích môi trường;

- Thực hiện dịch vụ phân tích thử nghiệm và kiểm tra, giám định chất lượng trong các lĩnh vực: thực phẩm; sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm thủy sản; thức ăn chăn nuôi; phân bón; cây trồng; công trình xây dựng, giao thông... nhằm phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu triển khai và phát triển sản xuất ở địa phương;

- Thực hiện các dịch vụ đào tạo, kiểm định và tư vấn lĩnh vực an toàn bức xạ; cung cấp liều kế;

- Thực hiện các dịch vụ đánh giá, chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và hệ thống quản lý chất lượng ISO phòng thí nghiệm;

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học như phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và xử lý môi trường, sản phẩm từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như rau, hoa, quả trong nhà lưới, các sản phẩm từ nhiệm vụ khoa học công nghệ của Trung tâm. Thực hiện các nhiệm vụ về giới thiệu và quảng bá các sản phẩm từ lĩnh vực Công nghệ Sinh học để phục vụ sản xuất và đời sống ở địa phương;

- Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

c) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

+ Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

- Các phòng, khối chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Khối Công nghệ Sinh học;

+ Khối Kỹ thuật.


Tin liên quan
THÔNG TIN WEBSITE    09/06/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai 6 tháng đầu năm 2023 (16/12/2022-8/6/2023)    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2023    09/06/2023
Quyết định 234 Về việc công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 231 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 232 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 224 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 3-2022)    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 01-2022)    09/06/2023