Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Chức năng:

Chi cục là tổ chức trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương;

- Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tố chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

- Quản lý việc tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đên hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động họp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

c) Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục Trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

+ Chi cục Trưởng: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục.

+ Phó Chi cục trưởng: chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: Có Trưởng phòng và một số công chức chuyên môn thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực như: Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chức - Hành chính, Tài chính...

+ Phòng Nghiệp vụ: Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.


Tin liên quan
THÔNG TIN WEBSITE    09/06/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai 6 tháng đầu năm 2023 (16/12/2022-8/6/2023)    09/06/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2023    09/06/2023
Quyết định 234 Về việc công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 231 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 232 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Quyết định 224 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách (sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 3-2022)    09/06/2023
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ (số 01-2022)    09/06/2023